Friday, March 24, 2023

Προδημοσίευση προγράμματος "Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα"- H ANDRIANOS για το πρόγραμμα

 


Πραγματοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000€, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνική Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10.


Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 • Αφενός, η αντικατάσταση της πλέον ενεργοβόρας οικιακής συσκευής αναμένεται να μειώσει σημαντικά το μέσο ενεργειακό κόστος της ελληνικής οικογένειας.
 • Αφετέρου, η χαμηλότερη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται και μικρότερη παραγωγή από ορυκτά καύσιμα ή μη ανανεώσιμες πηγές.

Κατεβάστε την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» αφορά αποκλειστικά μόνο σε νοικοκυριά, που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον παλιό τους (οπωσδήποτε λειτουργικό) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με καινούργιο ηλιακό με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι προς απόσυρση ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες να είναι χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.
 • Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.
 • Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Με μια πρώτη ανάγνωση της προδημοσίευσης του προγράμματος ξεχωρίζουν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Η επιδότηση των νοικοκυριών ανέρχεται σε ποσοστό 50% έως 60% (ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια που πληρούν) και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Boiler) του συγκεκριμένου Ηλιακού Θερμοσίφωνα (βλ. αντίστοιχο πίνακα στην προδημοσίευση).
 • Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις).
 • Στην επιχορηγούμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται επίσης άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, υλικά εγκατάστασης κλπ.). Σε περίπτωση αγοράς που περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες, αυτές θα πρέπει να τιμολογούνται διακριτά (π.χ. να αναγράφονται σε διαφορετική γραμμή του ίδιου παραστατικού ή σε χωριστό παραστατικό) και σε κάθε περίπτωση, να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.
 • Ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας πρέπει να οδηγηθεί από τον προμηθευτή, προς ανακύκλωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 • Τα Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gr).
 • Κάθε ωφελούμενη/ος της/ου οποίας/ου η αίτηση εγκρίνεται, λαμβάνει μία επιταγή (voucher).
 • Η/Ο ωφελούμενη/ος εξαργυρώνει την επιταγή κατά τη διαδικασία αγοράς του καινούργιου ηλιακού θερμοσίφωνα, σε προμηθευτή της επιλογής του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).
 • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.
 • Δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία, από διαφορετικά φυσικά πρόσωπα.
 • Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας ενότητας. Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ) του ίδιου νοικοκυριού.
 • Ο/Η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.
 • Να έχει υποβάλει ως κάτοικος Ελλάδας κι όχι εξωτερικού, κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΗ/ΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ1».
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι που έχουν λάβει ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να λάβουν ενίσχυση αγοράς Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό όπως για παράδειγμα στα προγράμματα Εξοικονομώ π.χ. το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας.
 • Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

 Σε μια εποχή όπου τα ελληνικά νοικοκυριά αναζητούν διόδους διαφυγής από την κατακόρυφη αύξηση των δαπανών ενέργειας, η ANDRIANOS διαθέτει τον δικής της παραγωγής κορυφαίας ποιότητας και απόδοσης θερμοσίφωνα, που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της αγοράς (στο TOP 10 παγκοσμίως σε απόδοση στους Επίπεδους Συλλέκτες).

Διατίθεται με έναν, δύο ή και 3 συλλέκτες, κλασσικός ή χαμηλού ύψους και σε διάφορες χωρητικότητες από 117lit έως 468lit.

Δείτε τους Ηλιακούς Θερμοσίφωνες ANDRIANOS

Με ηλιακό θερμοσίφωνα ANDRIANOS, τα νοικοκυριά αποκτούν τη δυνατότητα για παραγωγή άφθονου ζεστού νερού, με μέγιστη οικονομία & εξοικονόμηση ενέργειας και  σημαντική συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όλοι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ANDRIANOS, διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και είναι πλήρως επιδοτούμενοι από το νέο πρόγραμμα "Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα".

Για απορίες και ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ


Η ANDRIANOS είναι ο ιδανικός σας συνεργάτης.

Επιλέγοντας την ANDRIANOS, έχετε πρόσβαση σε τεχνογνωσία & προϊόντα κορυφαίων οίκων προηγμένων τεχνολογιών αιχμής, σε καινοτόμα, πρωτοποριακά συστήματα  θέρμανσης, κλιματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, με μία μόνο επαφή.

Σας παρέχει ενεργειακές λύσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις και τα πιο αποδοτικά συστήματα θερμικής άνεσης και παραγωγής ΖΝΧ.

Έχει επιλέξει τις κατάλληλες συνεργασίες, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί η περίπτωσή σας, ολιστικά.

Με την ANDRIANOS απολαμβάνετε πολλαπλά οφέλη... Κοντά μας, προηγείστε των εξελίξεων!

Thursday, January 12, 2023

Πόσο θα μας κοστίσει ενεργειακά ο φετινός χειμώνας; Ένα άρθρο του Θάνου Τσίρου στην εφημερίδα "Καθημερινή"


Η ώρα του λογαριασμού θέρμανσης. Ο υδράργυρος έχει αρχίσει να υποχωρεί, η ζήτηση για θερμικές κιλοβατώρες που θα ζεστάνουν τις κατοικίες αυξάνεται και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα συγκρατηθεί το κόστος. Ρεύμα; Φυσικό αέριο; Πετρέλαιο;

* Άρθρο του Θάνου Τσίρου όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Καθημερινή", Δεκέμβριος 2022.

Tuesday, September 13, 2022

Έξυπνος ενσύρματος ή ασύρματος έλεγχος Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης από τη ANDRIANOS


Τα συστήματα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης αποτελούν ιδανική επιλογή για την διανομή της θερμικής ενέργειας στο χώρο, όποιο κι αν είναι το σύστημα παραγωγής αυτής της θερμικής ενέργειας (Αντλία θερμότητας, Λέβηταςπετρελαίου, υγραερίου ή φυσικού αερίουηλιοθερμία, κ.ά.). Ο χώρος θερμαίνεται ομοιόμορφα σε σταθερές χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς να δημιουργούνται ρεύματα αέρα όπως γίνεται με τα καλοριφέρ, τα fan coils, κ.λ.π. και η κατανομή της θερμοκρασίας στο χώρο είναι η καλύτερη δυνατή.

Sunday, June 19, 2022

Ενεργειακές Κατηγορίες Θερμοστατών (Ελεγκτών Θερμοκρασίας)Οι θερμοστάτες χώρου ή αλλιώς ελεγκτές θερμοκρασίας  είναι οι συσκευές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο και την ρύθμιση της θερμοκρασίας σε κάποιο χώρο. Ως εκ τούτου, ένα σύστημα θέρμανσης ή ψύξης για να λειτουργεί αποτελεσματικά θα πρέπει να αποτελείται από αξίοπιστους και κατάλληλος θερμοστάτες, ώστε να προσφέρει τη μέγιστη θερμική ενέργεια που χρειάζεται ο χώρος, χωρίς να σπαταλά πολύτιμη ενέργεια. Αυτό τους καθιστά έναν σημαντικό παράγοντα εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης. 

Κάθε θερμοστάτης είναι κατασκευασμένος για τη σύνδεση του με συγκεκριμένα είδη συστημάτων και είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε στις τεχνικές του προδιαγραφές, ότι είναι συμβατός με το σύστημα που είναι εγκατεστημένο στο χώρο.

Δείτε όλους τους σύγχρονους θερμοστάτες της ANDRIANOS

Οι θερμοστάτες είναι συσκευές οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες, παρόλα αυτά πρόκειται για συσκευές που καταλώνουν ενέργεια και οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού, καθώς και να κατατάσσονται σε Ενεργειακές Κλάσεις, σύμφωνα με την


Ευρωπαική Οδηγία 2009/125/ΕΚ & 2010/30/ΕΚ (ErP Directive 2009/125/EC & 2010/30/EU). 

Σε αυτό το άρθρο εξηγούμε την κατάταξη των θερμοστατών σε Ενεργειακές Κατηγορίες σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει τρεις στόχους για την ενέργεια και το κλίμα για το έτος 2020 που ονομάζεται στόχος 20/20/20.

Ο στόχος σημαίνει 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 20% μείωση των εκπομπών CO2 και 20% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2020.

Για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους, οι δύο παραπάνω οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης είναι πολύ σημαντικές.

Συγκεκριμένα, για τις συσκευές Ελέγχου Θερμοκρασίας, έχει υιοθετηθεί η παρακάτω κατάταξη, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/C 207/1.

Κατηγορία I

On/off Θερμοστάτης Χώρου

Θερμοστάτης χώρου που ελέγχει τη λειτουργία on/off μιας πηγής θερμότητας. Οι παράμετροι απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του διαφορικού ανοιγοκλεισίματος και της ακρίβειας ελέγχου θερμοκρασίας χώρου καθορίζονται από τη μηχανική κατασκευή του θερμοστάτη.

Monday, March 28, 2022

Πρόβλημα με υγρασία στο σπίτι & συμπυκνώματα στα ψυχρότερα σημεία - στο κέλυφος του κτιρίου πχ σε πόρτες, παράθυρα, ταβάνι, δοκάρια και άλλες θερμογέφυρες) - Αντιμετώπιση με Συστήματα Αερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας

 

Ένα ιδιαίτερα σύνηθες πρόβλημα που συναντάμε, τόσο σε νέες, όσο και σε παλαιές κατοικίες είναι η αυξημένη υγρασία στους εσωτερικούς χώρους. Παρουσιάζεται ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, όπου η χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία διατηρεί παγωμένα τα κουφώματα και άλλα ψυχρά σημεία του κελύφους του κτιρίου, ενώ εντός τους σπιτιού έχει ζέστη. Τότε παρατηρείται και το φαινόμενο εμφάνισης συμπυκνωμάτων («ιδρώματος»), συνήθως στα τζάμια και στα κουφώματα αλουμινίου.

Thursday, March 11, 2021

Εξοικονομω - Αυτονομώ από την ANDRIANOS

 Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Το πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης "Εξοικονομώ" βρίσκεται ήδη στον 3ο κύκλο του και θα είναι ενεργό για τα επόμενα 10 έτη, αφού η Ευρωπαική Οδηγία προς την Ελλάδα, δίνει την κατεύθυνση για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 600.000 παλιών κτιρίων μέσα την επόμενη δεκαετία, ώστε να μειώθει η ενεργειακή κατανάλωση στα κτίρια και το συνολικό ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας.

Ενημερωθείτε παρακάτω για όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πρόγραμμα και τα επιδοτούμενα προϊόντα της ANDRIANOS.

exoikonomo kalamata

Εξοικονομώ-Αυτονομώ "με το κλειδί στο χέρι"

 H ANDRIANOS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση της κατοικίας σας και όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επιτυχή ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Οι εργασίες μας περιλαμβάνουν τον προκαταρκτικό έλεγχο επιλεξιμότητας & την διαχείριση του φακέλου, την ενεργειακή μελέτη, την επιτυχή και εμπρόθεσμή υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ και την ολοκληρωμένη ανακαίνιση της κατοικίας, με το κλειδί στο χέρι.

Η ANDRIANOS εξυπηρετεί αιτήσεις Εξοικονομώ που αφορούν κατοικίες στην Καλαμάτα και το Νομό Μεσσηνίας, τη Μεγαλόπολη στο Νομό Αρκαδίας και τη Σπάρτη στο Νομό Λακωνίας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για ανακαίνιση της κατοικίας σας

 

Αναλυτικά οι εργασίες που περιλαμβάνονται:

 • Προκαταρκτικός έλεγχος επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Εξοικονομω-Αυτονομώ.
 • Ενεργειακή Επιθεώρηση υφιστάμενου κτιρίου – Έκδοση Α’ ΠΕΑ.
 • Ενεργειακή μελέτη & σύνταξη προτάσεων παρεμβάσεων για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου.
 • Επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και συστημάτων.
 • Επιτυχή και εμπρόθεσμη αίτηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.
 • Εγκατάσταση των επιλεγμένων ενεργειακών συστημάτων ΕΞΕ.
 • Γενική διαχείριση και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή ολοκλήρωση του έργου.
 • Επανάληψη της Ενεργειακής Επιθεώρησης  – Έκδοση Β’ ΠΕΑ για αποτύπωση της Ενεργειακής Αναβάθμισης.
 • Διαχείριση του φακέλου Εξοικονομώ-Αυτονομώ για την αποπληρωμή της επιδότησης.

 


 

Εξοικονομώ - Αυτονομώ - Πληροφορίες για ιδιώτες

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ- Αυτονομώ» αφορά μια διευρυμένη γκάμα επιλέξιμων παρεμβάσεων στα κτίρια, με γνώμονα την μεγιστοποίηση της ενεργειακή εξοικονόμηση.

Επιδοτούνται δαπάνες αξίας 50.000 € (με ΦΠΑ) ανα κτίριο ή 100.000 ανα επιδοτούμενο ΑΦΜ. Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης είναι το 85% για ειδικές περιπτώσεις.

Πίνακας Ποσοστών Επιχορήγησης προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ

 2020Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό Εισόδημα (€)Βασικό
Ποσοστό
Επιχ/σης 
COVID-19
premium
2020-2021 

Ενεργειακό
premium
αναβάθμισης
κτιρίων Z/H σε >Β 

Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχ/σης 
 1< 10.000 €< 20.000 € 65%10%10%85%
 2> 10.000 € - 20.000 €> 20.000 € - 30.000 € 55%10% 10%75%
 3> 20.000 € - 30.000 € > 30.000 € - 40.000 €  50%10% 10%70%
 4> 30.000 € - 50.000 €> 40.000 € - 70.000 € 45%10% 10%65%
 5> 50.000 € - 90.000 € > 70.000 € - 120.000 € 35%10% 10%55%

 

2020Αιτηση για Πολυκατοικία Βασικό
Ποσοστό
Επιχ/σης
COVID-19
premium
2020-2021
Ενεργειακό
premium
αναβάθμισης
κτιρίων Z/H σε >Β 
Μέγιστο
Ποσοστό
Επιχ/σης
1Πολυκατοικία Τύπου Α  60%10% 10% 80% 
Πολυκατοικία Τύπου Β 60%10% -70% 

 

Επιδοτούμενες Παρεμβάσεις προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Κατηγορία 1 - Κουφώματα / Συστήματα Σκίασης / Αερισμός

Στην 1η κατηγορία του προγράμματος επιδοτούνται Πλαίσια Αλουμινίου/Ξύλου/PVC, ρολά και τέντες, καθώς και τα Συστήματα Αερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας

Κατηγορία 2  - Θερμομόνωση

Στην 2η κατηγορία του προγράμματος επιδοτείται η θερμομόνωση της οικίας, που περιλαμβάνει την στέγη, το δώμα και τους εξωτερικούς τοίχους.

Κατηγορία 3 - Συστήματα Θέρμανσης - Ψύξης

Στην 3η κατηγορία του προγράμματος επιδοτείται η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Κατηγορία 4 - Συστήματα Παραγωγής και Παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης

Στην 4η κατηγορία τους προγράμματος επιδοτούνται τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού, όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, τα ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφοροίας (ηλιοθερμικά συστήματα) και οι αντλίες θερμότητας.

Κατηγορία 5 - Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης

Στην 5η κατηγορία τους προγράμματος επιδοτούνται τα φωτοβολταικά συστήματα και οι μπαταρίες, τα συστήματα Smart Home, οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων καθώς και η αναβάθμιση ανελκυστήρα και φωτισμού σε πολυκατοικίες.


Δείτε περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες:

 

ΕΞΟΙΚΟΜΟΝΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΞΟΙΚΟΜΟΝΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ - ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 


 

Εξοικονομώ - Αυτονομώ - Πληροφορίες για τεχνικές εταιρείες & μηχανικούς

Οι μηχανικοί της ANDRIANOS καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε τεχνικές εταιρείες & μηχανικούς που αναλαμβάνουν ενεργειακές μελέτες για το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Επισκεφθείτε την Τεχνική Ακαδημία της ANDRIANOS και δείτε τα άρθρα:

## Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Οδηγός υλοποίησης Smart Home με 1500€

## Η επίδραση των Συστημάτων Smart Home στον Υπολογισμό Ενεργειακής Απόδοσης με το Λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ & η ορθή καταχώρηση τους στο Έντυπο Παρεμβάσεων του "Εξοικονομώ Αυτονομώ"

## Μη Κεντρικός Μηχανικός Αερισμός με Ανάκτηση Θερμότητας - Καταχώρηση στο Λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ για Υπολογισμό Ενεργειακή Απόδοσης & ορθή καταχώρηση στο Έντυπο Παρεμβάσεων (Παράρτημα ΙΙΙ) του "Εξοικονομώ Αυτονομώ"

## Συνοπτικός Οδηγός προ-διαστασιολόγησης Συστημάτων Αερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας, by ANDRIANOS

## Συστήματα Μηχανικού Αερισμού & Εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας - Βασικές γνώσεις & Οδηγός επιλογής

 

kalamata exoikonomw autonomw epidotisi


 

Εξοικονομώ - Αυτονομώ - Πληροφορίες για εμπορικές εταιρείες

Δείτε παρακάτω τα επιδοτούμενα προιόντα του Εξοικονομώ Αυτονομώ. Η ANDRIANOS προσφέρει υψηλή ποιότητα σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές

Συστήματα Αερισμού

Σημαντική προσθήκη στο νέο πρόγραμμα αποτελεί η προσθήκη Συστηματών Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

 Στην κατηγορία "Μη κεντρικών Συστημάτων Μηχανικού Αερισμού", το ASSOLO της ANDRIANOS αποτελεί ιδανική λύση.

Δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα: 

Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με Ανάκτηση Θερμότητας από την ANDRIANOS

 Ζητήστε τιμοκατάλογο χονδρικής

Συστήματα Θέρμανσης

Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί αναβάθμιση του συστήματος με πηγές θέρμανσης υψηλής απόδοσης & νέων τεχνολογιών.

 Στην κατηγορία "3.Α Διατάξεις αυτόματου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης", εντάσονται αυτοματισμοί θέρμανσης  καθώς και συστήματα ελέγχου όπως το ARISTON ΝΕΤ για την διαχείριση των λεβήτων και των αντλιών θερμότητας ARISTON. 

 Η κατηγορία "3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου" αναφέρεται σε επίτοιχους λέβητες με τεχνολογία συμπύκνωσης.

Δείτε τους ποιοτικούς λέβητες της ARISTON στον σύνδεσμο:

Λεβητες Φυσικού Αεριου & Λέβητες Υγραερίου ARISTON

 Στην κατηγορία "3. Γ Σύστημα Αντλίας Θερμότητας (Θέρμανσης-Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης 55οC)", περιλαμβάνονται οι Αντλίες Θερμότητας κορυφαίας απόδοσης από την CARRIER, την TOSHIBA και την ARISTON.  Δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα: 

Αντλίες Θερμότητες CARRIER, TOSHIBA & ARISTON

 H κατηγορία "3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου", αναφέρεται στα γνωστά κλιματιστικά. Δείτε όλα τα κλιματιστικά στο Eshop της ANDRIANOS: 

Κλιματιστικά CARRIER &TOSHIBA

  Ζητήστε τιμοκατάλογο χονδρικής

Συστήματα Παραγωγής ΖΝΧ

Η κατηγορία 4 - Συστήματα Παροχής Ζεστού Νερού Χρήστης, αφορά τα κορυφαία ηλιοθερμικά συστήματα υψηλής απόδοσης της ANDRIANOS καθώς και τους ηλιακούς θερμοσίφωνες και τις αντλίες θερμότητας:

 Στην κατηγορία "4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη-ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ", δείτε το Ηλιακό Θερμοσίφωνα ANDRIANOS:

Δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα: 

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ANDRIANOS

 Στις κατηγορίες "4.Β Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη- ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας" & "4.Γ Ηλιοθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου", εντάσσονται τα κορυφαία σε απόδοση (TOP5 παγκοσμίως) Ηλιοθερμικά Συστήματα: 

Ηλιοθερμικά Συστήματα ANDRIANOS

 Στην κατηγορία "4.Δ Αντλία θερμότητας", περιλαμβάνονται οι Αντλίες Θερμότητας κορυφαίας απόδοσης από την CARRIER, την TOSHIBA και την ARISTON.  Δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα: 

Αντλίες Θερμότητες CARRIER, TOSHIBA & ARISTON

  Ζητήστε τιμοκατάλογο χονδρικής

Συστήματα Smart Home

Η πιο σημαντική παρέμβαση του νέου προγράμματος είναι η είσαγωγή των συστημάτων Smart Home που η ANDRIANOS έχει υιοθετήσει πλέον στη πλειοψηφία των εγκάταστάσεων της, αφού προσφέρουν τα περισσότερα πλεονεκτήματα απο κάθε άλλη επέμβαση στα κτίρια.

 Στην κατηγορία "5.Δ Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) ", το Smart Home της SALUS αποτελεί ιδανική λύση.

Δείτε στον σύνδεσμο παρακάτω περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα: 

Συστήματα Smart Home από τη SALUS

  Ζητήστε τιμοκατάλογο χονδρικής

Πλήρης Οδηγός για την Ενεργειακή Σήμανση των Προϊόντων

 

Η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2015 έχει ως σκοπό να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιες συσκευές είναι πιο ενεργοβόρες καταναλώνουν δηλαδή ενέργεια (ErP - Προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια), ώστε να μειώσει αισθητά τις εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα CO2.


Η Ετικέτα που κατηγοριοποιεί την Ενεργειακή Απόδοση

Η αποδοτικότητα ενός προϊόντος κατηγοριοποιείται από το Α +++ (για συγκροτήματα) ή Α ++ (για προϊόντα) έως το G. Όπου προϊόντα τάξεως Α+++ έχουν πολύ μεγάλο βαθμό απόδοσηςενώ προϊόντα τάξεως G έχουν τον πιο μικρό βαθμό απόδοσης. 


Πρόσθετες πληροφορίες για ένα προϊόν:

 • Η επωνυμία του προϊόντος
 • Η ενεργειακή κατανάλωση του σε KWh σε ψύξη και θέρμανση
 • Το πόσο θόρυβο κάνει το μηχάνημα σε κατάσταση λειτουργίας όπου εκφράζεται σε db
 • Τα επιμέρους συστήματα που το αποτελούν

Ποια Προϊόντα Αφορά η οδηγία ErP;

Τα προϊόντα που συσχετίζονται με την οδηγία ErP είναι:

 1. Οι λέβητες θέρμανσης και οι αντλίες θερμότητας με ισχύ έως και 400 kW
 2. Οι λέβητες θέρμανσης σε συνδυασμό με τους θερμαντήρες νερού με ισχύ έως και 70 kW
 3. Τα δοχεία ζεστού νερού χρήσης έως και 500l
 4. Τις μονάδες συμπαραγωγής έως και 400 kW παραγωγή θερμότητας και 50 kW ηλεκτρικής ισχύος

Ποια είναι τα ελάχιστα επίπεδα αποδοτικότητας;

Νέοι κανόνες ελάχιστης απόδοσης έχουν τεθεί σε ισχύ ώστε να αποφευχθεί η εισαγωγή μη αποδοτικών προϊόντων στην Ευρώπη. 

Προϊόντα με τιμές SEER και SCOP χαμηλότερες από την ενεργειακή κλάση D για το SEER και την ενεργειακή κλάση A για το SCOP ή μονάδες με αυξημένα επίπεδα θορύβου δεν μπορούν να εισάγονται στην Ευρώπη και δεν θα μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.