ANDRIANOS participates in ISH 2019 Exhibition with Premium Solar Thermal Systems

ANDRIANOS @ EXHIBITION ISH2019 HALL 11 STAND G77

Friday, December 13, 2013

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η αντλία θερμότητας προσφέρει χαμηλό κόστος λειτουργίας όχι όμως και αρχικό κόστος κτήσης.  Στη δύσκολη οικονομική  συγκυρία που διανύουμε δεν είναι εύκολο για μια οικογένεια να επενδύσει στην αγορά μιας αντλίας θερμότητας.  Στο πλαίσιο αυτό, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός  τομέας, προσφέρουν συμφέροντα προγράμματα επιδότησης.


Εξοικονομώ  Κατ’  Οίκον

Το   συγχρηματοδοτούμενο    πρόγραμμα «Εξοικονομώ  Κατ’  Οίκον»  παρέχει  κίνητρα σε ιδιοκτήτες ακινήτων (που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και τα κτίρια τους χρησιμοποιούνται ως κατοικίες) να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυ- φος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμ- βάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώ- σεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ.).
2. Αντικατάστασηκουφωμάτωνκαιτοποθέτηση συστημάτων    σκίασης    (συμπ.    εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ.).
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού  νερού  χρήσης  (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμούτουλεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ.).


Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, σε όλη τη χώρα, που:
 Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009.
  • Φέρει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το κτίριο υφίσταται νόμιμα.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.
Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίζεται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διαμορφώθηκε πρόσφατα, με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK, Δ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΕΚ Β’ 407).

Στόχος είναι να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Η συνδυασμένη εφαρμογή του προγράμματος και του εν λόγω θεσμικού πλαισίου εξασφαλίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή υψηλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών Α1, A2 ή Β.


Κατηγορία
Ωφελούμενων
A1
A1
B
Ατομικό
Εισόδημα (ΑΕ)

ΑΕ ≤12.000€

12.000 < ΑΕ ≤ 40.000€

40.000 < ΑΕ ≤ 60.000€
Οικογενειακό
Εισόδημα (ΟΕ)

20.000 ΟΕ.

20.000 < ΟΕ. 60.000€

60.000 < ΟΕ 80.000€


Κίνητρο
Άτοκο Δάνειο
70% επιχορήγηση
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015)
Άτοκο Δάνειο
35% επιχορήγηση
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015)
Άτοκο Δάνειο
15% επιχορήγηση
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015)

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.


Πράσινα Δάνεια

Για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» μπορούν να επωφεληθούν από   τα «Πράσινα  Δάνεια»  των  τραπεζών που και αυτά έχουν ως στόχο την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων. Σχεδόν όλες οι τράπεζες έχουν να προσφέρουν ένα τέτοιο δάνειο με χαμηλό επιτόκιο και πολλές  φορές χρηματοδοτούν και το κόστος του μηχανικού.
Τα πράσινα δάνεια καλύπτουν  εργασίες που αφορούν το κέλυφος του κτιρίου καθώς και την αντικατάσταση του παλαιού συστήματος λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης, την εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης, την εγκατάσταση συστήματος γεωθερμικού κλιματισμού για θέρμανση ή ψύξη της κατοικίας, κτλ.Ο επενδυτής θα πρέπει να προσέξει ώστε ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου να συμπίπτει με τον χρόνο απόσβεσης του μηχανήματος, έτσι ώστε η πληρωμή του δανείου να γίνεται ουσιαστικά από την εξοικονόμηση  χρημάτων που κερδίζει  από τη  χρήση της νέας μεθόδου θέρμανσης έναντι της παλιάς.

No comments:

Post a Comment